1. Økonomiske prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben kan gå med overskudd for planlagte investeringer.

 

  1. Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på konto- avd. nivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet bør alltid baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

 

  1. Regnskap og økonomistyring

Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer i riktig periode og år. Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter per måned eller etter forespørsel fra økonomi leder i styret. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 

  1. Bruk av bankkonto

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, f.eks styreleder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

 

  1. Kontanthåndtering

Kiosksalg signeres av to personer.

 

  1. Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres/anvises av 2 stk dedikerte personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. Vindbjart Fotballklubb mottar de fleste inngåendefaktura elektronisk slik at regnskapsbyrået tilrettelegger for godkjenning og utbetaling av inngående faktura. Reiseregninger registreres, godkjennes og utbetales gjennom regnskapsbyrået. Reiseregningene må fylles ut i henhold til krav fra myndighetene og Vindbjart Fotballklubb følger statens satser.

 

  1. Innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis driftskonto (unntak dersom økonomileder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål). Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

 

  1. Lagkasser

En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet. Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen. Det er Vindbjart FK som er sjef. Og derfor må også Vindbjart FK ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien.

 

Derfor er det viktig å notere seg følgende:

 

  • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag. Kontakt økonomiansvarlig og be om å få en bankkonto opprettet i Sparebanken Sør.
  • Alle lagkasser er en del av Vindbjart FK og bokføres i Vindbjart FK sitt regnskap.

 

 

Styret i Vindbjart Fotballklubb

03.05.2021